Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting WeerWolf huizen versie 16-2-2022

Inleiding

Stichting WeerWolf huizen zorgt er voor dat jongeren met niet-aangeboren hersenletsel of met vergelijkbare problematiek een fijne en goede woonplek hebben. De Stichting realiseert WeerWolf huizen waarin voor deze doelgroep zelfstandige appartementen ondergebracht zijn. 

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met Stichting WeerWolf huizen. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe Stichting WeerWolfhuizen met persoons-, en gezondheidsgegevens omgaat. 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Er zijn directe en indirecte persoonsgegevens. Informatie wordt beschouwd als een persoons-gegeven als direct duidelijk is over welke persoon het gaat óf als deze informatie (in combinatie met andere gegevens) naar deze persoon te herleiden is (indirect). Gegevens van overledenen zijn volgens de wet géén persoonsgegevens, tenzij de gegevens wat zeggen over de nabestaanden. 

Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Stichting WeerWolfhuizen verwerkt je persoonsgegevens doordat je (kandidaat-)huurder bent en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. We gebruiken persoons-gegevens bijvoorbeeld voor het afsluiten van een huurcontract en het innen van de huur. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Geboorteplaats 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer(s) 
 • E-mailadres 
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch contact
 • contactgegevens van de wettelijk vertegenwoordiger of vertrouwenspersoon 

Stichting WeerWolfhuizen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of 

verplichtingen die voortkomen uit de woningwet zoals het optreden bij overlast of (een vermoeden van) woonfraude. 

Verder verwerken wij gezondheidsgegevens. Het gaat dan uitsluitend om een kopie van je indicatie volgens de Wet langdurige Zorg en/of de Wet Maatschappelijke ondersteuning; of -als je nog geen indicatie hebt- gegevens waaruit blijkt dat je niet-aangeboren hersenletsel hebt of daarmee vergelijkbare problematiek. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Stichting WeerWolfhuizen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoons-gegevens: 

 • Inkomensgegevens zoals een inkomensverklaring of loonstrook 
 • Betalingsgegevens zoals een bankrekeningnummer 
 • Burgerservicenummer 
 • Kopie indicatie Wet Langdurige zorg en/of Wet Maatschappelijke Ondersteuning; óf 
 • Gezondheidsgegevens waaruit blijkt dat de (kandidaat-)huurder niet-aangeboren hersenletsel heeft of daarmee te vergelijken problematiek 

Waarom we gegevens nodig hebben 

Stichting WeerWolfhuizen heeft persoons-en gezondheidsgegevens nodig om haar werk goed te kunnen uitvoeren en afspraken te kunnen nakomen. We gebruiken die gegevens alleen voor onderstaande activiteiten en níet voor andere zaken: 

 • het behandelen van aanvragen voor een appartement 
 • de uitvoering van de toewijzingsprocedure van een appartement 
 • de uitvoering van een huurovereenkomst 
 • het uitvoeren van de inkomenstoets bij nieuwe verhuringen 
 • het doen van betalingen 
 • het incasseren van huren en andere financiële verplichtingen, inclusief het in handen van derden stellen van deze vorderingen en het voorkomen van huisuitzettingen 
 • het onderhoud en de reparatie van appartementen en algemene ruimten 
 • het zorgdragen voor een kwalitatief goede, duurzame en leefbare woonomgeving 
 • het verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere mailingen 
 • het tegengaan van woonfraude en overlast 
 • het behandelen van klachten en geschillen 
 • het doen van metingen en onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening om die te kunnen verbeteren. 

Hoe lang we gegevens bewaren 

Stichting WeerWolfhuizen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Indien je schriftelijk aan ons te kennen hebt gegeven dat je niet langer geïnteresseerd bent in de toewijzing van een appartement, worden al jouw gegevens binnen een week verwijderd. 

Indien de huurovereenkomst is ontbonden, houden we ons aan de wettelijke bewaartermijnen van de relevante wetten. 

Delen met anderen 

Stichting WeerWolfhuizen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de huurovereenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 

In kaart brengen websitebezoek

Stichting WeerWolfhuizen gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies via de cookiemelding op onze website of door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@weerwolfhuizen.nl. of per post sturen. Stichting WeerWolfhuizen reageert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. 

De volgende gegevens worden niet door de Stichting verstrekt: 

 • Persoonsgegevens van derden 
 • Persoonsgegevens die worden gebruikt in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten en andere gevallen genoemd in de uitzonderingen van art. 23 van de AVG 

Beveiliging 

Stichting WeerWolfhuizen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@weerwolfhuizen.nl  

Indien wij zelf aanwijzingen hebben over een mogelijk risico van misbruik van gegevens (bijvoorbeeld door een hack of een andersoortige lek van data), dan informeren we de alle betrokkenen daarover terstond. 

Aanpassen privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. 

Een gewijzigde privacyverklaring publiceren wij onmiddellijk op onze website. De huidige privacyverklaring is vastgesteld op 16 februari 2022. 

Op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief. 

Ongeldig

Ongeldig